Η εξέταση για το επίσημο πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ECPE είναι μια έγκριτη εξέταση αξιολόγησης των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων στο ανώτατο επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR Γ2). Είναι μία σταθμισμένη εξέταση που έχει αναπτύξει το Michigan Language Assessment και διενεργείται σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο.

Καλό να γνωρίζω:

Επίπεδα CEFR – ΑΣΕΠ :

Επίπεδο Γ2 – Άριστη γνώση

Ενότητες:

Writing, Listening, Reading, Speaking

Το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ECPE αποτελεί πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο Γ2, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Michigan, ένα από τα εξέχουσας θέσης Αμερικανικά Πανεπιστήμια στον τομέα της γλωσσικής έρευνας με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη αλλά και καθιέρωση ενός μεγάλου εύρους εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Το ECPE είναι αναγνωρισμένο σε πολλές χώρες ως επίσημη πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το πιστοποιητικό ECPE έχει διά βίου ισχύ.

Το ECPE είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για το δημόσιο τομέα καθώς και στον ιδιωτικό ως πιστοποίηση επιπέδου Γ2 της αγγλικής γλώσσας.

Το Πανεπιστήμιο του Michigan έχει ορίσει την Ελληνοαμερικανική Ένωση ως επίσημο εκπρόσωπό του στην Ελλάδα για την Εξέταση για το Πιστοποιητικό Άριστης Γνώσης της Αγγλικής (Examination for the Certificate of Proficiency in English) από το 1957. Από τότε, η Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει αυτές τις εξετάσεις στην Ελλάδα καθώς και σε πολλές άλλες χώρες.

Δομή και περιεχόμενο

WRITING

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα ανάμεσα σε δύο θέματα—ένα άρθρο/πρόταση ή μια έκθεση— και γράφουν αντιστοίχως λαμβάνοντας υπόψη και παρουσιάζοντας πολλαπλές απόψεις. Για το άρθρο/πρόταση περιγράφεται συνοπτικά μία κατάσταση καθώς και ο σκοπός του κειμένου που πρέπει να γραφεί, και ακολουθούνται από οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Για την έκθεση, δίνεται περιληπτικά ένα θέμα το οποίο ακολουθείται από οδηγίες σχετικά με το τι πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία/ιδέες από τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον ένα και να ενσωματώσουν στο γραπτό τους.

Διάρκεια ενότητας Writing: 45 λεπτά

Απαιτούμενη άσκηση: 1

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

 

LISTENING (50 ερωτήματα)

Part 1 (20 ερωτήματα): Είκοσι σύντομοι διάλογοι που ακολουθούνται από μία ερώτηση ο καθένας. Οι ερωτήσεις και οι επιλογές απαντήσεων είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο (test booklet). Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 4 επιλογές απαντήσεων.

Το Part 1 ακούγεται μία φορά.

Part 2 (18 items): Τρεις σύντομες ομιλίες -με διαφορετικό ομιλητή- που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις η κάθε μία. Οι ερωτήσεις είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο και στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να τις διαβάσουν πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο.

Το Part 2 ακούγεται μία φορά.

Part 3 (12 items): Δύο αποσπάσματα από ραδιοφωνικό πρόγραμμα που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις το καθένα. Οι ερωτήσεις είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο και στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να τις διαβάσουν πριν ακούσουν το κάθε απόσπασμα. Δίνονται τρεις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο.

Το Part 3 ακούγεται δύο φορές.

Διάρκεια της ενότητας Listening: 50 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

 

READING (70 ερωτήματα)

Grammar (16 ερωτήματα): Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από επιλογές λέξεων ή φράσεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία από τις τέσσερις επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Cloze (20 ερωτήματα): Οι υποψήφιοι διαβάζουν δύο σύντομα κείμενα τύπου cloze, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και σημασία.

Vocabulary (16 ερωτήματα): Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από τέσσερις επιλογές λέξεων ή φράσεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία λέξη ή φράση έχει τη σωστή σημασία για το συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον.

Reading (18 ερωτήματα): Τρία κείμενα με διαφορετικά θέματα που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα. Δίνονται τέσσερις επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.

Διάρκεια της ενότητας Reading (GCVRduration: 55 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

 

SPEAKING

Η ενότητα ECPE Speaking δίνει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διάφορες γλωσσικές αποστολές στη διάρκεια των πέντε σταδίων της. Στα αρχικά στάδια (1-3), οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας ανεπίσημο ύφος ρωτούν και απαντούν σε ερωτήσεις, εξηγούν δεδομένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας τα δικά τους λόγια όσο αυτό είναι εφικτό, κάνουν συστάσεις και διαπραγματεύονται μέχρι να πάρουν μία τελική απόφαση. Στη συνέχεια, στα τελευταία στάδια (4-5), οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας επίσημο ύφος, παρουσιάζουν την τελική τους απόφαση και την αιτιολογούν με επιχειρήματα. Τα πέντε αυτά στάδια συνδέονται άρρηκτα ενώ από την έναρξη του  τεστ έως το τέλος του  παρατηρείται σταδιακή αύξηση των γλωσσικών απαιτήσεων.

Διάρκεια: 25-35 λεπτά (2 εξεταστές – 2 υποψήφιοι) ή 35-45 λεπτά (2 εξεταστές – 3 υποψήφιοι)

 

Γενικά

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Writing, Listening, and GCVR) εξετάζονται την ίδια ημέρα μαζί και συναποτελούν την γραπτή εξέταση. Η τέταρτη ενότητα, το Speaking, πραγματοποιείται είτε πριν είτε μετά είτε κάποιες φορές την ίδια ημέρα με τη γραπτή εξέταση.

Βαθμολόγηση

Listening & GCVR

Πώς

Με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την εφαρμογή ειδικού λογισμικού που αξιοποιεί προχωρημένο μαθηματικό μοντέλο βασισμένο στη Σύγχρονη Θεωρία Μέτρησης (IRT – Item Response Theory). Το μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή βαθμολογίας IRT διασφαλίζει ότι παραμένει σταθερή ανά έτος η ικανότητα που απαιτείται για να επιτύχουν οι υποψήφιοι σε μία ενότητα ή για να λάβουν υψηλή βαθμολογία.

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Tο Πανεπιστήμιο του Michigan (U-M).

 

Writing

Πώς

Από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές, χρησιμοποιώντας κλίμακες αξιολόγησης και διαδικασίες, όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M. Σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης μεταξύ των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών, καλείται τρίτος βαθμολογητής, ο οποίος καθορίζει και τον τελικό βαθμό. Ο τελικός αρχικός βαθμός (raw score) είναι το σύνολο των ανεξάρτητων βαθμών των αξιολογητών. Κατόπιν, ο τελικός αρχικός βαθμός μετατρέπεται σε αριθμητικό βαθμό βασισμένο σε κλίμακα (scaled score).

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M).

 

Speaking

Πώς

Από δύο ανεξάρτητους εξεταστές προφορικού μέρους (speaking examiners), χρησιμοποιώντας κλίμακες αξιολόγησης και διαδικασίες, όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M. Ο τελικός αρχικός βαθμός (raw score) είναι το σύνολο των ανεξάρτητων βαθμών των δύο εξεταστών. Κατόπιν, ο τελικός αρχικός βαθμός μετατρέπεται σε αριθμητικό βαθμό βασισμένο σε κλίμακα (scaled score).

Πού

Κατά τη διάρκεια του τεστ, από τοπικούς εξεταστές προφορικού μέρους (speaking examiners). Ο τελικός αριθμητικός βαθμός βασισμένος σε κλίμακα (scaled score) δίνεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Από ποιον

Από εξεταστές προφορικού μέρους (speaking examiners), ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M). Κάθε υποψήφιος αξιολογείται από δύο εξεταστές.

Αρχές του συστήματος αξιολόγησης των εξετάσεων ECPE:

  • Τα αποτελέσματα όλων των ενοτήτων ECPE ανακοινώνονται με τις ακόλουθες πέντε αλφαβητικές κλίμακες και τις αντίστοιχες αριθμητικές κλίμακες:
Αλφαβητική κλίμακα Αριθμητική κλίμακα
Honors (H) 840-1000
Pass (P) 750-835
Low Pass (LP) 650-745
Borderline Fail (BF) 610-645
Fail (F) 0-605
  • Αποκτούν το ECPE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650.
  • Αποκτούν το ECPE με τη διάκριση «with Honors» οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία σε όλες τις ενότητες ίση ή ανώτερη του 840.
  • Δεν αποκτούν το ECPE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες κατώτερο του 650.
  • Δεν αποκτούν το ECPE οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης. Η πιθανή επιτυχής επίδοσή τους σε όσες ενότητες συμμετείχαν δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
  • Το Πανεπιστήμιο του Michigan επιτρέπει στους υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

Μάθετε επίσης

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search